اجاق کته پزی هجده تایی

اجاق کته پزی هجده تایی

اجاق گاز کته پزیقیمت 6میلیون و 300هزار توماناجاقگاز کتهپز برای پختبرنج کته با تهدیگقالبی تعداد شعله های بالا باعث تسریع در سرویس دهی به مشتریان…