پاتیل خمیر استیل نانوایی

پاتیل خمیر استیل نانوایی

وان استیل پاتیل خمیر نانواییقیمت 6میلیون تومانطول 100 سانتیمترعرض 63 سانتیمترارتفاع پاتیل 90 سانتیمترپشت وان دارای 5 سانتیمتر لبهعمق واناستیل 55 سانتیمتر مناسب برای پاتیلخمیر…