جوک کله پاچه پنج و نیم صبح

جوک کله پاچه پنج و نیم صبح

ساعت پنج و نیم صبح از کله پاچه خوردنت استوری میزاری زیرش میزنی : سحرخیز باشبعد میای خونه تا دو ظهر میخوابی ؟مرغ سحر گند…