جوک نخود هر آش

جوک نخود هر آش

خوش به حالتون یوهو نخود هر آشی میشید من تو آش خودم هم به زور نخودم