جوک پیاز و وابستگی

جوک پیاز و وابستگی

من هنوز پیازی که واسه درس علوم انداختم تو لیوان ریشه داد رو نگه داشتم با من از وابستگی حرف نزنید.