جوک شکلات سالاده

جوک شکلات سالاده

شکلات از کاکائو ساخته شده ، کاکائو تو درخته ، درخت گیاهه ، پس شکلات سالاده