جوک من چاق نیستم

جوک من چاق نیستم

من چاق نیستم ، غذاهایی که میخورمدلشون نمیاد ترکم کنن ، وابسته شدن بهم