فر پیتزا ریلی 3 ردیفه

فر پیتزا ریلی 3 ردیفه

فر پیتزا ریلیقیمت 28میلیون توماندهنه 72 سانتیمتر 3 ردیفهفرپیتزا ظرفیت پخت 200 پيتزا در ساعتتمام اتوماتیک با تنظیم دما و تنظیم زمان پختفرپیتزاریلی دارای سیستم…